Where did you go to school?
United States Georgia

Stone Mountain